Szkoła Podstawowa im.Papieża Jana Pawła II w Czarnem Dolnem

Drodzy Uczniowie - Ferie Zimowe - od 4.01.2021 - 17.01.2021

Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia

 

Rzecznikiem Praw Ucznia jest Pan Mirosław Kowalczyk. Służy pomocą wszystkim uczniom i można się do niego zwrócić, gdy ma się jakiś problem, z prośbą o radę lub po prostu porozmawiać na dręczące Was pytania.
 

Kim jest Rzecznik Praw Ucznia?

Podstawowym zadaniem  RPU jest stanie na straży przestrzegania praw uczniów i reprezentowaniu ich interesów przed Radą Pedagogiczną czy Dyrekcją Szkoły, informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia oraz podejmowanie interwencji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
Rzeczniik Praw Ucznia podejmuje przede wszystkim działania na rzecz zapewnienia uczniom warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju i poszanowania ich godności. Stoi na straży praw ucznia określonych w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka, ustawie o systemie oświaty i innych przepisach prawa, a w szczególności: prawa do rzetelnej informacji, prawa do bezpiecznej nauki, prawa do życia bez przemocy i poniżania, prawa do wypowiedzi, prawa do stowarzyszenia, prawa do swobody myśli, sumienia, religii.
 

W jakich sytuacjach nale ży zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?

Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.
Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał na przykła karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów, rówieśników może zgłosić się do Rzecznika.
Wszystkie działania podejmuje się w najlepiej rozumianym interesie każdego ucznia.
Rzecznik zobowiązany jest do udostępnienia zainteresowanym wszelkich szkolnych regulaminów, informowania o prawach ucznia i obywatela. Uczeń może wystąpić do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może wystąpić nie tylko w interesie indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu - grupy uczniów, nawet całej klasy.
Uczeń zawsze może być pewien dyskrecji ze strony Rzecznika Praw Ucznia
Z całą pewnością nie podejmie on żadnych działań bez zgody ucznia lub jego rodziców. 
 

W jaki sposób rozwiązuje się sytuacje konfliktowe?

Sytuacje konfliktowe są rozwiązywane przy współdziałaniu wszystkich zainteresowanych stron. Spory rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania stron. Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie.
Wszystkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową. 
 

O czym jeszcze uczeń powinien wiedzieć?
Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach: Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 526, 527), Ustawa o Systemie oświaty z dnia 18 lutego 1991 roku (Dz. U. Nr 95 poz. 452 z późniejszymi zmanami).

 

Ważne telefony:
233 82 10 - telefon zaufania - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci / Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie

0 800 12 00 02 - telefon dla ofiar przemocy w rodzinie - bezpłatny

0 800 39 22 18 - dyżury policyjnej infolinii - bezpłatny 
 

Rzecznik Praw Ucznia przypomina! 

SZKOLNY RZECZNIK PRAW UCZNIA PRZYPOMINA

PRAWO- to przywilej, z którego możesz korzystać.

OBOWIĄZEK- to zasady, których musisz przestrzegać.

PRAWO- czyli możesz:

• znać swoje prawa,

• uczyć się,

• wymagać, by inni (dorośli i dzieci), traktowali cię z szacunkiem,,

• wiedzieć, jakie oceny dostajesz,

• wyrażać własne zdania na różne tematy,

• mieć swoje przekonania,

• chronić swoją własność, zdrowie i życie prywatne,

• brać udział w tym wszystkim, co dzieje się w szkole (imprezy, konkursy, mecze, uroczystości, dyskoteki),

• korzystać z różnych zajęć po lekcjach,

• prosić o pomoc nauczyciela, kiedy czegoś nie rozumiesz,

• prosić o pomoc pracowników szkoły w rozwiązywaniu twoich osobistych problemów, zgłaszać swoje pomysły do samorządu,

• wybierać przedstawicieli do samorządu,

• być wybranym do samorządu,

• otrzymać stypendium i pomoc materialną zgodnie z obowiązującym regulaminem,

OBOWIĄZEK czyli powinieneś:

• punktualnie przychodzić na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć,

• przygotowywać się do zajęć i odrabiać zadania domowe,

• rozwijać swoje umiejętności, czyli to, w czym się czujesz najmocniejszy i co najbardziej lubisz,

• usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach szkolnych,

• traktować dorosłych i dzieci uprzejmie oraz z szacunkiem (kultura słowa i czynu),

• przeciwstawiać się wulgarności, brutalności, agresywności, wykorzystywaniu słabszych,

 • dotrzymywać obietnic i zobowiązań,

• być odpowiedzialnym za to co robisz,

• szanować (nie niszczyć) rzeczy szkolne, swoje i należące do innych dzieci, • zmieniać obuwie i strój na w-f,

• dbać o swój wygląd i higienę (ubierać się czysto, nie farbować włosów, nie malować się, nie robić dziwnych fryzur, na uroczystości zakładać strój apelowy),

• na przerwach przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

WAŻNE TELEFONY
Niebieska Linia pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

bezpłatny telefon 0 800 120 002

Zatrzymać Przemoc bezpłatny telefon Komendy Stołecznej Policji

0 800 120 148

Antynarkotykowy Telefon Zaufania codziennie od 16.00 do 21.00

telefon 0 801 199 990

Uczniowie mają możliwość dochodzenia swych praw zwracając się do (przy zachowaniu podanej kolejności):
- wychowawcy klasy,
- pedagoga (gdy przemawia za tym charakter sprawy),
- Rzecznika Praw Ucznia, który, po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania problemowej sytuacji.

Pamiętaj!

Librus - Synergia
Programowanie